MivoCloud是一家在摩尔多瓦和罗马尼亚有着自主机房的一个欧洲商家。在我复制粘贴更改月份当复读机复读了一年多之后,这商家终于发出了能让我改点其他东西的促销。复活节促销的套餐有三个,五个机房通用,然而在这篇文章发出来的时候4欧元和5欧元的套餐已经没货了。所以需要各位时不时看看会不会在几天内有上新货。


网络测试

摩尔多瓦:185.163.45.118 http://speedtest.mivocloud.com/1_GB.bin


复活节促销套餐

EASTER 2019 VDS2

CPU: 1核

内存: 2GB

硬盘: 40GB SSD

网络: 无限流量/100Mbps/DDOS保护

机房:MO/RO/RU/US-West/US-Central        

价格:4欧元一个月

购买链接

EASTER 2019 VDS3

CPU: 2核

内存: 2GB

硬盘: 50GB SSD

网络: 无限流量/100Mbps/DDOS保护

机房:MO/RO/RU/US-West/US-Central        

价格:5欧元一个月

购买链接

EASTER 2019 VDS4

CPU: 2核

内存: 4GB

硬盘: 60GB SSD

网络: 无限流量/100Mbps/DDOS保护

机房:MO/RO/RU/US-West/US-Central        

价格:7.5欧元一个月

购买链接


普通VPS促销

LET VDS2

CPU: 1核

内存: 2GB

硬盘: 40GB SSD

网络: 无限流量/100Mbps/Voxility DDOS保护

机房:MO/RO/RU/US-West/US-Central        

价格:5欧元一个月

购买链接